News icon Monmouth. Olivia Degen + Mia Luce (2) copy